2.

OUG 10/2017: Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii – Start-up Nation – sesiunea 2022

DEPUNERE:

Ministerul Energiei: http://energie.gov.ro/

Legislația: Ordonanță de Urgență nr. 159/08.09.2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

 

TermenModul DepuneriiCriterii de Selectie
Program multianual.OnlineProiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului (CCP). Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant. În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat. și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program.

Electric-Up are valoarea de:

 • max. 100.000 euro / beneficiar

Regula de Minimis ee aplică, conform Regulamentul (UE) nr.1407/2013.

Prin Programul de finanțare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile

În cadrul programului de finanțare “ELECTRIC UP“, solicitantul depune o cerere de finanțare pentru un singur proiect, în fiecare ciclu de finanțare.

ATENȚIE! Proiectul de investiţii supus cererii de finanţare trebuie să conţină o putere instalată minimă de 27 kWp şi minimum o staţii de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare și cu acces public permanent.

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HoReCa, care îndeplinesc cumulativ conditiile de eligibilitate prevăzute în schema de minimis dintre care se enunta:

 • în cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniului HoReCa, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510

– Hoteluri și alte facilități de cazare similare,

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată,

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere,

5590 – Alte servicii de cazare,

5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație,

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,

5629 – Alte activități de alimentație,

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a.,

9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 , cu modificările și completările ulterioare;

 • deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;
 • are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
 • are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
 • nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 • se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 • se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 • ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 • valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;
 • în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.
 • Unitate HoReCa cu activitate sezonieră – prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, în virtutea recunoașterii acestei forme de activitate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

Consultanța oferită:

 • Analiza eligibilitatii dosarului.
 • Intocmirea documentatiei si inscrierea beneficiarului in aplicatia online.
 • Servicii de management privind implementarea proiectului.


  Da, doresc să primesc oferte și noutăți de la Granturi IMM.

  Politica de confidentialitate | Politica privind fisierele cookies