fbpx

3.
Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Granturi pentru investiții destinate IMM-urilor pentru:

 • a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;

 • b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;

 • c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Granturile pentru investiții au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Cofinanțarea proprie a beneficiarilor:

 • minim 15% din valoarea grantului solicitat pentru beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate;

 • minim 30% din valoarea grantului pentru regiunea București-Ilfov.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 • a) Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • b) Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • c) Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 • d) Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • e) Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • f) Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • g) Servicii de reparații și întreținere;
 • h) Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • i) Confecții metalice/lemn/mobilier;
 • j) Confecții textile/pielărie;
 • k) Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • l) Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 • m) Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 • n) Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • o) Tehnologia informației și inteligență artificială;
 • p) Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3.2.

Granturile se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ condițiile:

 • a) au avut activitate desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului (să desfășoare activitatea pentru o perioadă de minim trei ani după implementare a proiectului);
 • d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • e) cofinanțare proprie: minim 15% din valoarea proiectului pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30%;
 • f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Criteriile de selecție sunt prevăzute la anexa nr.3.3.și includ:

 • a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
 • b) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
 • c) Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
 • d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS;

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

Consultanța oferită:

 • Analiza eligibilitatii dosarului, intocmirea documentatiei (Cererea de Finantare si Planul de Afaceri) si inscrierea beneficiarului in aplicatia online.
 • Servicii de management privind implementarea proiectului si consultanta pe perioada de durabilitate a proiectului (cei 3 ani dupa finalizarea proiectului), intocmirea raportarilor anuale.
 • Servicii de consultanta pentru scrierea si implementarea proiectului de investiii ce urmeaza a fi depus in cadrul Masurii 3. Granturi pentru investiții în activități productive, in conformitate cu prevederile OUG 130/2020, dupa cum urmeaza:  
  •  Consultanţă privind  elaborarea cererii de finanțare si a planului de afaceri
   • Pregatirea documentelor necesare depunerii proiectului;
   • Intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari (daca este cazul);
  •  Consultanta privind implementarea proiectului (managementului execuției investiției):
   • Asistenta si consultanta in implementarea proiectului pe intreaga perioada de implementare a acestuia;
   • Intocmirea Rapoartelor de progres;
   • Intocmirea Cererilor de Plata / Cererilor de Rambursare aferente Cererilor de Plata – dupa caz;
   • Pregatirea declaratiilor de cheltuieli;
   • Participarea la sedintele de lucru la sediul AM sau la locatia de implementare / la sediul beneficiarului ( daca este cazul).
   • Intocmire Acte Aditionale si /sau Notificari, daca este cazul, de cate ori este necesar pe parcursul implementarii proiectului;
   • Utilizarea sistemului MySMIS sau o alta platforma IT indicata prin Contractul de Finanatre.
  • Consultanta privind achizitiile din cadrul proiectului:
   • Asistenta in organizarea tuturor tipurilor de proceduri de achizitii necesare implementarii proiectului;
   • Pregatire documente necesare pentru desfasurarea procedurilor de achizitii, in functie de valoarea previzionata a contractelor;
   • Intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari din partea potentialilor participanti la procedura;
   • Asistenta la intocmirea contractelor de achizitie;
   • Transmiterea documentelor aferente achizițiilor în cadrul platformei IT.

(Dosarul achiziției trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar, potrivit legislației în vigoare în baza căreia a fost derulată procedura de achiziție, respectiv conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare, după caz).

Solicită evaluare
gratuită


Da, doresc să primesc oferte și noutăți de la Granturi IMM.

Politica de confidentialitate | Politica privind fisierele cookies

SOLICITĂ EVALUARE GRATUITĂ