fbpx

1.

OUG 10/2017: Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii – Start-up Nation – sesiunea 2022

DEPUNERE:

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului prin intermediul AIMMAIPE: http://turism.gov.ro/web/

Telefon/Fax: 0219059

Email: directia.imm@imm.gov.ro

Termen Modul Depunerii Criterii de Selectie
Ghid consultativ Online Domeniul de activitate
Valoarea aportului propriu
Criterii aferente investiţiei
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială
Vezi Criteriile de selectie

Start-up Nation are valoarea de:

 • max. 200.000 euro / beneficiar – Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului.
 • max 100.000 lei / beneficiar – Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului.

Decontarea se face într-o singură tranșă conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile și / sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile. Dacă procentul din valoarea investițiilor în echipamente este mai mic decât cel pentru care a obținut punctaj și ordinea RUE la momentul evaluării electronice, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția de procent pentru care a obținut punctaj să fie îndeplinită.

Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate:
 • sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt IMM, conform prevederilor 0art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);
 • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 • au capital social integral privat;
 • persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt înființate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE/ alt furnizor de ajutor de stat / Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente;
 • să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului. În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul acestora pentru care a primit finanțare
 • Asigură o cofinanțare în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN.

Cheltuieli eligibile:

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • Vezi lista completa de Cheltuieli Eligibile AICI
 • Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe.
 • Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății cererii de plată/ rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”, cu excepția sumei forfetare. Orice activitate economică neactualizată CAEN Rev 2 va fi respinsă la finanțare. Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.
 • Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru toate activele achiziționate pe program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.
 • Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia

Consultanța oferită:

 • Analiza eligibilitatii dosarului.
 • Intocmirea documentatiei si inscrierea beneficiarului in aplicatia online.
 • Servicii de management privind implementarea proiectului.


Da, doresc să primesc oferte și noutăți de la Granturi IMM.

Politica de confidentialitate | Politica privind fisierele cookies

SOLICITĂ EVALUARE GRATUITĂ